jour précédent antaŭa tago

Vendredi 1er décembre 2017 LOUANG PRABANG

Vendredo, 1an de decembro 2017 LUANG PRABANG

Vendredi 1er décembre 2017
J’ai toute une journée, la dernière, à passer à Louang Prabang. Je commence tôt, à huit heures. Je vais visiter une vieille maison princière restaurée : « Heancher Information Center ». Des panneaux , en français, expliquent les coutumes locales lors d’une naissance, une fête etc. Mais un employé du musée, me parle en même temps en mauvais anglais. C’est assez pénible.
Ensuite, je vais visiter un temple : le wat Xung Tong. Je commence à saturer de temples, mais il y a deux groupes de français, et je profite du discours de présentation du Laos par le guide.
Je vais ensuite au musée des minorités. Le « traditional Art and ethnology center » Le principal intérêt est un groupe d’enfants à qui l’on a donné un questionnaire à remplir, et qui le font consciencieusement.
J’apprends ainsi que les Mong ont une importante diaspora à l’étranger ( 300 000 aux USA) avec laquelle ils ont des relations.
Ensuite, il me reste à voir la zone humide de Louang Prabang. J’ai un peu de mal à trouver un plan d’eau à photographier.
Il commence à faire chaud. Je visite encore trois temples, et vais mange rune soupe aux nouilles avec un « shake » mangue et fruit du dragon. J’avais repéré un restaurant en plein air, près du palais royal, et j’y retourne.
Je retourne à l’hôtel pour la sieste, et ressors vers 15 heures trente. Je me promène dans les rues touristiques et le long du Mékong, et me laisse entrainer pour un massage « façon Laos »
Pendant une heure, une jeune femme m’étire, me tape dans le dos, me manipule. On ne me propose rien de plus.
Je suis un peu content quand c’est fini. Pour cinq euros, ce n’est pas cher. J’espère ne pas avoir le dos coincé dans les prochaines heures.
Je récupère mon linge donné hier soir, nettoyé, sec et repassé.
Je me fais confirmer mon billet pour Dien Bien Phu demain.
Je fais une dernière visite au marché de nuit. J’achète un porte-clefs fait de l’aluminium de choses venues du ciel pendant la « guerre secrète » (faite sans l’autorisation du congrès américain).
Dans le marché, un homme chante, pour collecter de l’argent pour les enfants pauvres. Je donne 0.5 euros. Peu de gens donnent. Il s’arrête de chanter pour me dire merci.

Vendredo, 1an de decembro 2017
Estas mia lasta tago por promeni en Louang Prabang. Mi komencas je la oka horo. Mi vizitas malnovan restarigitan domon: "Heancher Information Center". Afiŝoj en la franca, eksplikas la lokajn kutimojn dum naskiĝo, festo ktp. Sed oficisto de la muzeo, parolas al mi samtempe en malbona angla.Tio estas malagrabla.
Tiam mi vizitas templon: Wat Xung Tong. Mi komencas saturi da templojn, sed estas du grupoj de francoj, kaj mi aŭskultas la prezenton paroladon pri Laos per la gvidisto.
Mi tiam iras al la muzeo de minoritatoj. La "tradicia arto kaj etnologia centro" La ĉefa intereso estas grupo de infanoj, kiuj ricevis demando paperon por kompletigi, kaj kiuj faras tion konscie.
Mi lernas, ke la Mong havas grandan diasporon eksterlande (300 000 en Usono) kun kiuj ili havas rilatojn.
Poste mi volas vidi la Luang-Prabangan humidan lokon. Mi havas iom da problemo por trovi akvon por foti.
La vetero varmiĝas. Mi ankoraŭ vizitas tri templojn, kaj iras manĝi nudelo supon kun "skuita" mango kaj draka frukto. Mi ekvidis subĉielan restoracion, proksime de la reĝa palaco, kaj mi reiras tie.
Mi reiras al la hotelo por siesto, kaj eliras ĉirkaŭ 3:30 post tagmeze Mi marŝas en la turismaj stratoj kaj laŭlonge de la Mekongo, kaj lasu min trejni por masaĝo "Laoso metodo"
Dum unu horo, junulino stretŝas min, frapas min sur la dorson, manipulas min. Ŝi proponas nenion pli al mi.
Mi estas iom feliĉa kiam tio finiĝas. Por kvin eŭroj, tio ne estas multekosta. Mi esperas, ke mi ne havas mian dorson blokita en la sekvaj horoj.
Mi rericevas la vestaĵojn kio mi donis hieraŭ nokte, purigitaj, sekaj kaj gladitaj
Mi konfirmas mian bileton por Dien Bien Phu morgaŭ.
Mi faras mian lastan viziton al la nokta merkato. Mi aĉetas ŝlosilujo de aluminio el aferoj, kiuj venis el la ĉielo dum la "sekreta milito" (farita sen permeso de la Usona Kongreso).
En la bazaro, homo kantas, por enspezi monon por malriĉaj infanoj. Mi donas 0,5 eŭrojn. Malmultaj turistoj donas. Li ĉesas kanti por diri dankon.

tn_DSCN2304
L'entrée d'une école
La enirejo de lernejo
tn_DSCN2305
l’entrée du temple de Vat Xieng Taong
La enirejo de Vat Xieng Taong
tn_DSCN2306
L'intérieur du temple: statue de Bouddha
La ene de la templo: statuo de Bouddha
tn_DSCN2307
Dans le temple: gong
En la templo: gongo
tn_DSCN2308
L'extérieur du temple
la templo ekstere
tn_DSCN2309
Dans le temple : palanquin royal
En la templo: palankeno de la reĝo
tn_DSCN2310
une autre construction dans la pagode
Alia konstruaĵo en la pagodo
tn_DSCN2313
La maison princière traditionnelle
la princa tradicia domo
tn_DSCN2314
La maison princière traditionnelle
la princa tradicia domo
tn_DSCN2315
Affichette derrière un panneau routier à l’entrée de la zone touristique
Afiŝeto malantaŭ vojmontrilo al la enirejo de la turistika zono.

Danger : zone infestée
Ne touchez pas les cafards
Le s contrevenants seront punis avec la pleine rigueur de la loi
Incluant une amende de 250000 dollars et dix ans de prison.
Commentaire de l’auteur : Qui sont les cafards ? Les touristes ?

Danĝero: infestita areo
Ne tuŝu blatoj
La ofendantoj estos punitaj kun la plena rigoreco de la leĝo
Inkludante monpunon de $ 250000 kaj dek jarojn en malliberejo.
Kommento el la otoro : kiuj estas la blatoj ? La turistoj ?

tn_DSCN2316
Les enfants dans le musée des minorités
La infanoj en la muzeo de la minoritoj
tn_DSCN2317
Vêtements traditionnels de Mong
Tradiciaj vestajoj de la Mong
tn_DSCN2318
Vêtements traditionnels des Akhas
Tradiciaj vestajoj de la Akhaoj
tn_DSCN2319
Carte ethnique du Laos
Etnika mapo de Laoso

Le Laos occupe une surface de 236 800km2, une taille plus grande que l’Ouganda, et légèrement plus petite que le royaume uni.
Les 17 provinces du Laos s’étendent sur 1 162 km du Nord au sud, avec des terrains montagneux au-dessus de 2000m, et la vallée du Mékong, à 70 m au dessus du niveau de la mer.
Les différents paysages du Laos se reflètent dans sa composition ethnique et la distribution de la population.
Les Tai Lao (ou lao) constituent le groupe ethnique majoritaire avec une légère marge : 53 % de la population totale.
Cela signifie que presque la moitié des habitants du pays font partie des minorités ethniques, avec leur langue, leurs traditions religieuses, et leur style de vie.
Le Lao est la langue nationale du pays.
Il est enseigné dans les écoles et utilisé dans la vie publique.
Dans le Nord du Laos, les minorités ethniques constituent actuellement la majorité de la population, consistant en locuteurs austro-asiatiques, chino-tibétains, et Hmong-Yao.
La carte présentée ici, indique la distribution des quatre principaux groupes ethnolinguistiques trouvés au Laos, avec leurs principaux sous-groupes

Laoso okupas areon de 236.800 kvadrataj kilometroj, grandeco pli granda ol Ugando, kaj iomete pli malgranda ol la Unuiĝinta Reĝlando.
La 17 provincoj de Laoso etendiĝas 1,162 km de nordo al sudo, kun monta tereno pli ol 2,000 m, kaj la Mekongo valo, 70 m super marnivelo.
La malsamaj pejzaĝoj de Laos estas reflektita en ĝia etna komponado kaj la dissendo de la loĝantaro.
Tai Lao (aŭ Lao) estas la plimulta etna grupo kun malgrava marĝeno: 53% de la tuta loĝantaro.
Tio signifas, ke preskaŭ duono de la loĝantoj de la lando estas anoj de etnaj minoritatoj, kun ilia lingvo, religiaj tradicioj kaj vivstilo.
Lao estas la nacia lingvo de la lando.
Ĝi estas instruita en lernejoj kaj uzata en publika vivo.
En norda Laoso, etnaj minoritatoj nuntempe konsistigas la plimulton de la loĝantaro, konsistanta el aŭstral-asiiaj, ĉinaj-tibetaj, kaj Hmong-Yao-parolantoj.
La mapo prezentita ĉi tie montras la distribuecon de la kvar ĉefaj etnodlingvaj grupoj trovitaj en Laoso, kun iliaj ĉefaj subgrupoj

tn_DSCN2320
Dans la partie humide de Louang Prabang
En la humida parto de Luang Prabang
tn_DSCN2322
Bateau stocké dans une pagode
Boato stokita en pagodo
tn_DSCN2323
Un temple
Templo
tn_DSCN2324
Statue dans une pagode
Statuo en pagodo
tn_DSCN2326
La soupe de midi
La tagmezo supo
tn_DSCN2327
Une rue de Louang Prabang
Strato de Luang Prabang
tn_DSCN2328
L'institut français
La franca instituto
tn_DSCN2329
Mon repas du soir
Mia vespermanĝo
tn_DSCN2330
Restaurant en extérieur
Restoracio ekstere
tn_DSCN2331
Aidez les enfants à l’école, merci
Helpu la infanoj en lernejo, dankon
tn_DSCN2332
Le chanteur pour les enfants
la kantisto por infanoj